Mu Online - Season 8 Episode 1 Free Balanced PVP And PVM. Play Free Mu Online Balanced PVP Online Game, Duel Player, Kill other player, Kill Medusa and Selupan mobs, Imperial Guardian, Golden invasion, Siege.
administrator Ezra
Skype: ezra_mu YM: ezramod E-mail: ezramod@yahoo.com
Send
Status:
Experience: 5x
Version: Season 8
Type: PVP
Freaker40 is legendary!
Level: 600 | Master Level: 286 | Grand Master
Taran is on a killing spree!
Player Kill Count: 1 | Blade Knight
Zess is loyal!
Points: 6 | Blade Knight
ADMIN

xEna - 0 WIN
Capitan - 0 WIN
SkyWalker - 0 WIN
test - 0 WIN
greeka - 0 WIN

Register

Provide your desired login info:
 • User ID
 • 4-9 characters, letters/numbers only
 • Password
 • 4-9 characters, letters/numbers only
 • Re-Password
 • *Passwords are case-sensitve
Please enter a valid email address:
 • E-mail
 • e.g: somebody@gmail.com
Additional Info:
 • Country
 • Select Country
 • Gender
 • Male or Female
To help you with support issue's and account identification, please select a question from the lists below and provide answer:
 • Secret Question
 • Need for recover password
 • Secret Answer
 • Need for recover password
Image verification:
 • Anti-SPAM
 • Type the code here
Termeni si Conditii
Termeni si Conditii de Utilizare
Folosirea acestui site (vizitarea, cumpararea produselor), implica acceptarea in totalitate a termenilor si conditiilor de utilizare. In situatia in care nu sunteti de acord cu acestia, va rugam sa incetati utlizarea serviciilor furnizate prin intermediul site-ului Mu-Online.ro
Definitii. Urmatorii termeni vor fi definiti pentru o mai buna intelegere a conditiilor de utilizare:
Utilizator – orice persoana interesata de furnizarea serviciului sau care acceseaza serviciul;
Serviciu - acordarea catre utilizator a accesului la date si informatii transmise de dl. Nica Cosmin prin Internet, cu ajutorul acestui site.
Obligatiile Utilizatorului
a. Utilizatorul site-ului web/jocului este obligat ca la fiecare accesare a site-ului web/jocului sau la utilizarea serviciilor oferite sa actioneze in mod legal.
Utilizatorul se obliga sa:
• nu modifice, distribuie, transmita, afiseze, publice, reproduca, acorde licente, creeze produse derivate, transfere sau vinda orice fel de informatii sau servicii obtinute de pe sau prin intermediul acestui site web/joc;
• nu foloseasca si sa nu permita vreunui tert (si sa nu il autorizeze) sa foloseasca serviciul nostru pentru a transmite sau a receptiona materiale care contravin dispozitiilor legale in vigoare sau au un continut obscen, abuziv, vulgar, defaimator, ofensator, amenintator, incalca orice alt drept de proprietate intelectuala sau este in orice alt mod ofensator;
• nu desfasoare (si sa nu permita) activitatea de cracking sau hacking, sau atacurile de tipul "Denial of Service". Utilizatorii care violeaza securitatea sistemelor sau retelelor vor fi actionati in instanta, civil si penal.
b. Utilzatorul este de acord sa nu faca raspunzator si sa nu actioneze pe Dl. Nica Cosmin in justitie atat cu privire la orice pretentie ridicata de catre un tert, rezultata din utilizarea serviciului si a Internetului de catre Utilizator, cat si cu privire la orice pierdere (directa, indirecta, pe cale de consecinta sau de alta natura), costuri, actiuni, procese, pretentii, cheltuieli (inclusiv cheltuieli de judecata) sau alte raspunderi, suferite in vreun fel sau provocate direct de serviciile oferite de Nica Cosmin ca urmare a incalcarii sau ignorarii de catre Utilizator a acestor conditii.
Limitarea raspunderii
a. Utilizatorul declara in mod expres ca intelege si este de acord cu urmatoarele afirmatii:
I. Utilizarea serviciului se face pe propria raspundere. Astfel dl. Nica Cosmin nu poate fi responsabil pentru nici un fel de daune directe sau indirecte produse prin utilizarea site-ului/jocului său sau a site-urilor web in legatura cu acesta.
II. Dl Nica Cosmin nu este raspunzator si nu ofera nici o garantie ca:
• serviciul va indeplini toate cerintele dumneavoastra;
• serviciul va fi disponibil sau functional 24 de ore din 24;
• orice eroare de program sau disfunctionalitate va fi remediata;
• datele prezentate pe site sunt actuale sau corecte;
• informatiile furnizate de Utilizator vor fi acceptate si afisate pe site.
III. Orice informatie obtinuta prin utilizarea serviciului pus la dispozitie de catre dl. Nica Cosmin poate fi folosita doar pe riscul propriu al Utilizatorului. Utilizatorul va fi singura persoana responsabila de eventualele pierderi ce pot rezulta din utilizarea acestor informatii.
IV. Nici un sfat sau alte informatii orale sau scrise, obtinute de catre Utilizator de la dl. Nica Cosmin prin intermediul serviciului, nu va crea o garantie care nu este stipulata expres in Conditiile de Utilizare.
b. Raspunderea dl Nica Cosmin (daca aceasta este stabilita de catre o instanta judecatoreasca sau un tribunal arbitral) rezultata in orice mod din sau in legatura cu furnizarea serviciului conform acestor conditii, este limitata in cazul fiecarui eveniment sau in cazul oricarei serii de mai multe evenimente la 100 de dolari SUA.
Securitate
Utilizatorul ia la cunostinta ca dl. Nica Cosmin nu poate controla si nu ofera nici un fel de garantii privind securitatea informatiilor care sunt vehiculate prin Internet. Conexiunea la alte Site-uri
a. Serviciul poate fi folosit de catre Utilizator pentru a afla diferite informatii afisate de catre dl. Nica Cosmin pe WEB, pentru a face legatura cu alte site-uri web din lume, iar Utilizatorul se angajeaza sa respecte politicile de utilizare valabile in acele retele sau site-uri. Utilizatorul accepta starea de fapt ca Dl. Nica Cosmin nu controleaza aceste site-uri, nu este responsabil si nu isi asuma nici o obligatie in ceea ce priveste alte site-uri, orice link din alte site-uri sau continutul acestora.
b. Orice includere de link-uri spre alte site-uri este facuta numai pentru a putea fi folosita de Utilzator si nu implica sprijinirea de catre dl. Nica Cosmin a materialului disponibil pe acele site-uri sau retele si nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul acceseaza acele site-uri si le foloseste produsele si serviciile exclusiv pe propriul risc.
Proprietate intelectuala
Utilizatorul declara in mod expres ca a luat la cunostinta faptul ca toate reprezentarile stilizate, logo-urile si simbolurile asociate si combinatii ale acestora cu oricare cuvant sau simbol grafic, folosite pe acest site (cu exceptia aplicatiilor folosite in baza " second party site's policies"), sunt proprietate intelectuala ale dl Nica Cosmin.
Date cu caracter personal
Prin accesarea acestui site sunteti de acord cu faptul ca dl. Nica Cosmin are dreptul de a prelucra datele dumneavoastra personale, dezvaluite ca urmare a folosirii serviciului de catre Utilzator, in conformitate cu „ Regulile de confidentialitate ”. „Regulile de confidentialitate” se constituie ca parte integranta a acestor conditii.
Generalitati
a. Modificari ale conditiilor – dl. Nica Cosmin poate modifica prezentele conditii la anumite intervale de timp fara a anunta Utilizatorul. Astfel de modificari vor fi aduse la cunostiinta Utilizatorului prin afisare pe site-ul web. Modificarile facute astfel sunt socotite a fi acceptate de catre Utilizator daca acesta continua sa foloseasca serviciul dupa afisarea lor pe site-ul web.
b. Forta Majora – dl. Nica Cosmin nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea de a se conforma obligatiilor prevazute in aceste conditii, ca rezultat al oricarei cauze aflate in afara controlului sau, incluzand dar nelimitandu-se la evenimente fortuite, conditii meteorologice nefavorabile, actiunea sau inactiunea guvernului sau a altor autoritati, a altor retele de care dl. Nica Cosmin nu este responsabila.
c. Jurisdictie - Acest site web (exclusiv site-uri ale tertelor parti spre care exista linkuri) si joc online este controlat de catre dl. Nica Cosmin. Prin accesarea acestui site/joc, Utilzatorul accepta ca aceste conditii si orice disputa legata de ele sunt guvernate si interpretate in concordanta cu legile Romaniei, iar Utilizatorul admite sa se supuna jurisdictiei exclusive a instantelor judecatoresti de pe teritoriul Romaniei. Acest site web poate fi accesat de oriunde din Romania si de peste hotare. Dl. Nica Cosmin nu ofera nici o asigurare ca ceea ce acest site contine se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuala) altor tari in afara Romaniei. Daca Utilizatorul acceseaza acest site din afara Romaniei, o face pe riscul sau si este singur responsabil de respectarea legilor teritoriului in care se afla.
d. Confidentialitate – Dl. Nica Cosmin nu garanteaza ca utilizarea acestui site va fi confidentiala. Dl. Nica Cosmin nu este responsabil pentru nici o paguba pe care o sufera Utilizatorul sau alta persoana ca rezultat al incalcarii confidentialitatii cu privire la utilizarea de catre Utilizator a acestui site/joc. Orice informatie pe care Utilizatorul o dezvaluie pe site se poate sa nu fie in siguranta pe durata transmiterii ei prin Internet. Terte parti au posibilitatea de a intercepta transmisiunile pe care le face Utilizatorul cand foloseste acest site web/joc online. Unele servicii pe care le acceseaza Utilizatorul pe acest site permite dl. Nica Cosmin sa primeasca informatii cu caracter personal.
Limitarea raspunderii
Jocul care va este pus la dispozitie de acest website sunt considerate ca apartinand domeniului public, adica pot fi gasite pe o multitudine de alte website-uri de divertisment si sunt prezentate pe acest website in conformitate cu "second party site's policies". Ne straduim sa dam cat mai mult credit autorilor/detinatorilor acestui joci. Insa daca considerati ca unul dintre elementele component ale acestui joc nu ar trebui sa apara pe acest website, va rugam sa contactati webmaster-ul cu dovezi clare si concrete si le vom scoate cat de curand posibil. De obicei dureaza intre 24 si 48 de ore.
Terms of Use and Amendments
Terms of Use
Using this site (visiting , buying products ) , implies acceptance of the terms and conditions of use . In case you do not agree with them , please stop using the services provided by the site Mu- Online.ro
Definitions . The following terms will be defined for a better understanding of the conditions of use :
User - any person interested in providing the service or accessing the service ;
Service - providing the user access to data and information submitted by Mr . Cosmin Nica Internet by using this site.
User obligations
User a website / game is required that every access website / game or using the services offered to act legally.
User is obliged to :
• not modify , distribute, transmit, display , publish, reproduce , license , create derivative works , transfer or sell any information or services obtained from or through this web site / game ;
• do not use and do not allow any third party ( not authorize ) to use our service to send or receive materials that infringe legal provisions in force or obscene , abusive , vulgar, slanderous , offensive, threatening , violate any other intellectual property rights or is otherwise offensive ;
• not carry ( and not allowed) Cracking or hacking activity or the attacks "Denial of Service" . Users who violate systems or network security will be sued in civil and criminal . B. The User agrees not to make responsible and not act on Mr. Cosmin Nica both in court on any claim by a third party resulting from usage of the service and the Internet by users and of any loss (direct , indirect, consequential or otherwise) , costs , actions, suits, claims , expenses ( including legal expenses ) or liabilities, whatsoever suffered or incurred directly by Cosmin Nica services as a result of breach or by User of these terms .
Limitation of Liability A. User expressly declares that it understands and agrees to the following statements :
I. Use of the service is at your own risk. Thus dl . Cosmin Nica can not be responsible for any direct or indirect damages caused by using his site-ului/jocului or websites about it .
II . Mr. Cosmin Nica is not responsible and makes no warranty that:
• the service will meet your requirements;
• Service will be available or functional 24 hours of 24 ;
• any program error or malfunction will be corrected;
• data on the site is current and accurate;
• information provided by the User will be accepted and displayed on site.
III . Any information obtained by using the service provided by Mr . Cosmin Nica can be used only on user's own risk . User will be solely responsible for any losses that may result from use of this information .
IV . No advice or information, oral or written , obtained by user from Mr. . Cosmin Nica through the service shall create any warranty not expressly mentioned in the Conditions.
B. Liability Mr. Nica Cosmin ( if it is determined by a court or arbitral tribunal ) arising in any way from or in connection with the provision under these conditions is limited for each event or any series of more events at 100 U.S. dollars.
security
User acknowledges that Mr . Cosmin Nica can not control and do not provide any guarantees regarding information security that are circulating the Internet.
Connection to Other Sites
a service can be used by the user to view various information posted by mr. Cosmin Nica on the web to connect to other websites in the world, and the user agrees to comply with terms of use of such networks sites. The user accepts the fact that Mr. Cosmin Nica does not control these sites , is not responsible and assumes no obligation regarding other sites , any links from other sites or their content .
b The inclusion of links to other sites is done only to be used by the USER and does not imply endorsement by Mr. Cosmin Nica material available on those sites or networks, or any association with their operators. User accesses those sites and uses their products and services solely at your own risk .
Intellectual Property
User expressly declares that he is aware that all stylized representations , logos and symbols and combinations of the foregoing with another word or mark , used on this site (excluding applications used under "second party site 's Policies" ) are the intellectual property of Mr. Cosmin Nica .
Personal Data
By accessing this website you agree that mr. Cosmin Nica has the right to process your personal data disclosed as a result of using the Service by users fully in accordance with the "Privacy Policy " . "Privacy Policy " is an integral part of these conditions.
General
A. Alterations - Mr. Nica Cosmin may change these terms from time to time without notice to User . Such changes will be notified to the user by displaying the web site . Such changes are considered to be accepted by the user if he continues to use the Service after the posting on the website .
B. Force Majeure - Mr. Cosmin Nica assumes no responsibility for failure to comply with its obligations under these conditions as a result of any cause beyond its control , including but not limited to acts of God , inclement weather, act or omission of government or other authorities other networks that mr. Cosmin Nica is not responsible .
C. Jurisdiction - This website (excluding any linked third party sites to which links ) and online game is controlled by Mr. . Cosmin Nica . By accessing this site / game User accepts these conditions and any dispute related thereto shall be governed and construed in accordance with the laws of Romania and the User agrees to submit to the exclusive jurisdiction of the courts of Romania. This website can be accessed from anywhere in Romania and abroad. Mr. Cosmin Nica offers no assurance that what this site contains is subject to the laws (including intellectual property laws ) of any country outside the United States . If the User accesses this site from abroad, makes the risk and is solely responsible for compliance with local laws are .
D. Confidentiality - Mr. Cosmin Nica does not guarantee that use of this website will be confidential. Mr. Cosmin Nica is not responsible for any damage suffered by the user or another person as a result of breach of confidentiality on the use by the user of this site / game . Any information the user reveals on this site may not be secure during its transmission through the Internet. Third parties are able to intercept transmissions which make when the user uses this website / online game. Some services accessed by the user on this site allow Mr. Cosmin Nica receive personal information .
Limitation of Liability
The game will be provided by this website is considered public domain , that can be found on a multitude of other entertainment websites and are displayed on this website under the "second party site 's Policies" . We strive to give as much credit to the authors / owners of this play . But if you consider that one of the components of this game should not appear on this website, please contact the webmaster with clear and concrete proof and we will remove as soon as possible . It usually takes between 24 and 48 hours.
I agree with 'Terms and Conditions'

 • Vote Help us advertise
 • Donate support our server